بلاغ يخص تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية

في إطار مواصلة تدابير تسوية وضعية المواطنين تجاه الخدمة الوطنية ، تعلم سفارة الجزائر بأوسلو المواطنين المسجلين لدى مصالحها عن بدء عملية التسوية تجاه الخدمة الوطنية لفائدة المواطنين التابعين للصفوف 2005، 2006 و2007، أي المولودين ما بين الفاتح يناير 1985 و 31 ديسمبر1987  عدا أولئك الموجودين في وضعية عصيان
:في هذا الصدد فان الموطنين المعنيين بهذه التدابير مدعوون لإيداع طلباتهم مرفقة بملف يتضمن الوثائق التالية
نسخة عن شهادة الميلاد؛-
 نسخة عن بطاقة التسجيل القنصلية؛-
 صورتين شمسيتين نظاميتين؛-
 نسخة عن شهادة التمدرس، الدبلوم او شهادة التوقف عن الدراسة-

Inkognito gata 37, 0256 Oslo  :يمكن ارسال ملف طلب تسوية الوضعية عن طريق البريد على العنوان التالي-

 

AVIS DE REGULARISATION VIS-A-VIS DU SERVICE NATIONAL

REGULARISERING AV MILITÆRTJENESTE

***********

 

AVIS DE REGULARISATION VIS-A-VIS DU SERVICE NATIONAL

Dans le cadre de la poursuite des mesures de régularisation de la situation vis-à-vis du Service National, l'Ambassade d'Algérie à Oslo informe les ressortissants algériens immatriculés auprès de ses services, du lancement d'une opération de régularisation vis-à-vis du Service National au profit des citoyens relevant des classes 2005,2006 et 2007 (nés entre le 1er janvier 1985 et 31 décembre 1987) et qui ne se trouvent pas en situation d'insoumis.
A ce titre, les ressortissants concernés sont invités à déposer leurs demandes, auprès des services de l'Ambassade, accompagnées, un dossier comprenant :
1.un extrait de naissance;
2.copie de la carte d'immatriculation consulaire;
3.deux photos d'identité réglementaire;
4.une copie du certificat de scolarité, du diplôme ou de l'attestation d'abandon des études.

N.B: les dossiers peuvent également être adressés, par courrier Postal, à l'Ambassade à l'adresse suivante :

Inkognito gata 37, 0256 Oslo

************

REGULARISERING AV MILITÆRTJENESTE

Som en del av ytterligere tiltak for å regularisere situasjon av militærtjenesten, informerer den algeriske ambassaden i Oslo algeriske statsborgere registrert ved ambassaden om at en regularisering operasjon ble lansert for borgere født mellom 1/1/1985 og 31/12/1987 (2005, 2006 og 2007 klasse) og som ikke er i ulovlig situasjon (ikke unndrar seg militærtjeneste).

Derfor inviterer den algeriske ambassaden i Oslo de berørte borgere til å møte på ambassaden og levere inn følgende dokumenter:
1. Utskrift av fødselsattest
2. Kopi av konsulært registreringskort
3. To identiske passbilder
4. Kopi av bekreftelse på skole, utdanning eller avbrudd av studiene

Dokumentene kan også sendes per post til følgende adresse:

Inkognitogata 37, 0256 Oslo

 

Oslo, le 11 août 2017